Thêm sản phẩm vào Shopee Live

📌 Vào livestream lấy sản phẩm: https://addlivetag.com/go/

Danh sách mã chỉ có trên Live:

Tất cả voucher này đều có sẵn trong kho voucher của bạn và được gắn thẻ "Chỉ có trên Live".

Cách dùng mã Chỉ có trên Live

Như vậy, sản phẩm của bạn đã được gắn Tag Shopee Live rồi. Bây giờ bạn có thể thêm vào giỏ hàng và mua hàng thôi!