Gắn Tag Video & Tag Live

📌Từ 31/01 Nhận yêu cầu Tag Live và Tag Video tại Mess có báo STT gửi link sản phẩm tại https://www.facebook.com/KissMeNowTV

🟢TAG LIVE (0)
ID LIVE Ảnh Sản phẩm Giá Thời gian Hành động
🟢 TAG VIDEO (0)
ID VIDEO Ảnh Sản phẩm Thời gian Trạng thái